Kişisel Verilerin İşlemesi Aydınlatma Metni

  • Ana Sayfa
  • Kişisel Verilerin İşlemesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlemesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlemesi Aydınlatma Metni

Kumova İnşaat olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Veri Sorumlusu olarak işlediğimiz tüm kişisel veriler KVKK’ya uygun olarak işlenerek, korunmaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle haklarınız konusunda sizleri bilgilendirebilmek maksadıyla bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Kumova İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda yer alan amaçlarla işlenecektir;

• Kumova İnşaat’ın yürüttüğü projeler kapsamındaki faaliyetlerin sözleşmelere, mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi
• İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Kumova İnşaat ile iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, hukuk işlemlerinin takibi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve takibi,
• Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
• Bilgi güvenliği faaliyetlerinin sürdürülmesi ve 5651 sayılı kanun gereklerinin yerine getirilmesi,
• Web sitemiz aracılığı ile duyuru ve bilgi paylaşımının sağlanması,


Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 Kişisel verileriniz;
Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, ilgili kurum veya kuruluşlara,
İşveren ile imzalanan sözleşme gereklerince oluşturulan raporlama faaliyetleri vasıtasıyla işverene,
Ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki strateji belirlenmesi, insan kaynakları, mali ve idari politikaların yürütülmesi, şirket amaçlarının yerine getirilmesi maksadıyla Kumova İnşaat yöneticileri, şirket görevlileri, hissedarları, çalışanları, iş ortakları, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, danışmanlar, denetçiler, özel hukuk ya da kamu tüzel kişileri, şahıslar, SGK, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan ve bilgi paylaşımını talep eden otoriteler ile paylaşım nedeniyle yurt içi/yurt dışına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz;
• Web sitemizde elektronik ortamda doldurduğunuz İş Başvuru Formu ile Şikâyet Öneri Formu dahil her türlü formlar aracılığıyla,
• Veri Sorumlusuna şahsen, elden, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz her türlü bilgi ve belgeler yoluyla,
• İşveren ile imzalanan sözleşme gereklerince oluşturulan raporlama faaliyetleri vasıtasıyla,
• Alt yüklenici / taşeronlar ile imzalanan sözleşmeler gereğince yürütülen faaliyetlerde,
• Ziyaretçi kayıt defteri, güvenlik noktalarında bulunan güvenlik kameraları, telefon, e-posta, faks, kurumsal yazışmalar ve raporlama faaliyetleri yoluyla,
• Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla,
• Veri Sorumlusunun ticari faaliyetini sürdürebilmesi için icra edilen ticari süreçler yoluyla,
• İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi sürdürülmesi, geliştirilmesi ve denetlenebilmesi sırasında,
• Faaliyetlerimize yönelik tanıtım ve benzeri süreçler yoluyla,
• Planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-postalar, sosyal medya paylaşımları ve çalışan adaylarıyla gerçekleştirilen görüşmeler sırasında,
• Yazılı ya da elektronik özgeçmişin/başvuru formunun e-posta, kargo ve benzeri yöntemlerle gönderilmesi yoluyla,
• Kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, finansal/mali, idari işler ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar dahilinde toplanmaktadır.

Bu yöntem ve amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası meşru menfaatlerimizin sağlanması, insan kaynakları, finans/muhasebe, bilgi güvenliği politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, ulusal ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca ya da diğer kurumlarca talep edilen bilgi aktarımı ve raporlama yükümlülüklerine uyulması maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Kişisel Veri Sahibinin Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Başvuru Yöntemi
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi, Veri Sorumlusunun “ Beşevler Mahallesi Liman Cad, Kumova Plaza No:7 D:37, 16000 Nilüfer Bursa” adresine yazılı olarak ya da www.kumova.com ” adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yazılı ve imzalı olarak elektronik ortamda kvkk@kumova.com.tr iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusunun talebinizi yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Veri Sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu itibarla, Veri Sorumlusu ile paylaştığınız bilgilerin doğru olması sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gerekli olup hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk Veri Sorumlusuna ait olmayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımız mevcuttur.

 

 

İlgili Kişi Başvuru Formu